Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Bar

Indoor Seating

Indoor Seating

Indoor Seating

Patio

Teppan

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar

Takumi Japanese Restaurant & Bar